Menu

STATUT

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Fundacja „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwana w dalszej części statutu „Fundacją” ustanowiona przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zwanym w dalszej części statutu ’-Fundatorem” aktem notarialnym z dnia 6 grudnia 1991 r. sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Olsztynie. działa na podstawie ustawy o fundacjach i niniejszego statutu.
 2. Fundacja służy studentom Uniwersytetu.
 3. Fundację mogą wspierać osoby prawne i fizyczne niezależnie od ich siedziby, obywatelstwa bądź miejsca zamieszkania.

§2

 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Olsztyn.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.
 4. Ze względu na zakres działania i cele Fundacji organem nadzoru jest Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

§3

 1. Celem Fundacji jest:
  1) dążenie do poprawy warunków zamieszkania oraz wyżywienia studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
  2) tworzenie infrastruktury umożliwiającej rozwój intelektualny, kulturalny oraz uprawianie sportu i rekreacji, a także pomoc organizacyjna i finansowa w realizacji działań studenckich w tym zakresie.
 2. Rada Fundacji może dokonać uzupełnienia lub zmiany celów Fundacji w drodze zmiany statutu Fundacji.
  (…)
ŻAk_logotyp.cdr