Przewodnik sieciowy

1. Osoby korzystające z sieci komputerowej w domach studenckich zobowiązane są do stosowania się do zasad regulaminu Miejskiej Sieci Komputerowej.

2. Fundacja ŻAK UWM jest odpowiedzialna za sprawne działanie sieci wewnętrznej w każdym z osieciowanych domów studenckich, którymi administruje.

3. Fundacja ŻAK UWM nie odpowiada za zniszczenie gniazd sieciowych w pokojach z winy użytkownika. W przypadku uszkodzeń technicznych należy je zgłosić w odpowiednim zeszycie konserwatora. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia Fundacja ŻAK UWM zobowiązuje się dokonać naprawy uszkodzonego elementu instalacji.

4. Dostawcą usług internetowych do osieciowanych domów studenckich jest Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN.

5. Fundacja ŻAK UWM nie jest odpowiedzialna za przerwy w dostawie wyżej wymienionych usług.

6. Fundacja ŻAK UWM oraz OEiZ MSK OLMAN nie odpowiadają za poszczególne komputery i urządzenia sieciowe znajdujące się po stronie użytkownika, a w szczególności:
– konfigurację komputera podłączonego do sieci;
– typ sprzętu, a w szczególności rodzaj karty sieciowej;
– utratę danych na skutek źle zabezpieczonego komputera.

7. W każdym osieciowanym domu studenta Rada Mieszkańców wyznacza Administratora oraz wskazanych przez niego zastępców upoważnionych do kontaktowania się z Fundacja ŻAK UWM oraz OEiZ MSK OLMAN w sprawach związanych z administrowaniem siecią. Regulamin Pracy Administratora Sieci Komputerowej w DS oraz Obowiązki Użytkowników Sieci w DS ustala Rada Osiedla Akademickiego po otrzymaniu pozytywnej opinii od Fundacji ŻAK UWM oraz OEiZ MSK OLMAN.

8. W przypadku wystąpienia usterek i awarii Administratorzy zobowiązani są do komunikowania się z Fundacją ŻAK UWM oraz OEiZ MSK OLMAN w formie elektronicznej lub pisemnej

I. Obowiązki Administratora:

1. Informowanie użytkowników o zasadach obowiązujących przy korzystaniu z sieci oraz o wszystkich ich zmianach w formie pisemnych ogłoszeń na tablicy ogłoszeniowej.

2. Nadawanie i zmiaana kont eduroam w porozumieniu z MSK OLMAN.

3. Zachowanie w tajemnicy i nie przekazywanie loginów i haseł użytkowników dla osób trzecich.

4. Kontrola prawidłowości ustawień systemowych komputerów pracujących w sieci, kontrola komputerów użytkowników w przypadku podejrzenia o działanie w sieci różnego rodzaju wirusów.

5. Zgłaszanie nieprawidłowości w dostępie do usług internetowych bezpośrednio do MSK OLMAN.

6. Zgłaszanie stwierdzonych awarii gniazd komputerowych poprzez wpis w odpowiednim zeszycie konserwatorskim oraz powiadamianie Fundacji ŻAK w przypadku stwierdzenia awarii urządzenia aktywnego lub elementów instalacji komputerowej.

7. Weryfikacja indywidualnych zgłoszeń użytkowników dotyczących nieprawidłowości w pracy sieci zawartych w zeszycie konserwatora pod względem merytorycznym (sprawdzenie w miarę posiadanych umiejętności czy użytkownik ma na pewno uszkodzone gniazdo lub instalację) oraz wykreślenie zgłoszeń błędnych wynikających z niewiedzy użytkownika po sprawdzeniu.

8. Wykonywanie czynności związanych z działaniem sieci komputerowej zleconych bezpośrednio przez operatora MSK OLMAN lub pracowników Fundacji ŻAK.

9. Informowanie na bieżąco pracowników MSK OLMAN i Fundacji ŻAK o problemach w administrowaniu siecią, potrzebach sprzętowych wynikających z obserwacji pracy sieci oraz przekazywanie innych wniosków na liście dyskusyjnej i regularne zapoznawanie się z informacjami przekazywanymi za jej pomocą.

10. Aktywne uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Fundację ŻAK i MSK OLMAN dotyczących funkcjonowania i organizacji pracy w sieciach komputerowych.

11. Zgłaszanie wykrytych niezgodności w dostarczonym opisie patch-paneli ze stanem faktycznym do Fundacji ŻAK w celu naniesienia koniecznych poprawek.

12. Administrator Sieci w Domu Studenckim pełni dyżury (do kontaktów z użytkownikami) w wyznaczonych przez siebie godzinach uzgodnionych z Radą Mieszkańców.

I. Uprawnienia Administratora
1. Dokonywanie przyłączeń, przełączeń i wyłączeń poszczególnych użytkowników sieci w szafie krosowniczej. W przypadku dokonywania takich czynności powinny być one rejestrowane w odpowiednim zeszycie wejść i wyjść znajdującym się na portierni. Dokonywanie przełączeń na switchu zarządzalnym wymaga uzgodnień z pracownikami MSK OLMAN oraz zezwolenia pracownika Fundacji ŻAK odpowiedzialnego za nadzór na sieciami komputerowymi (całodobowy dostęp do pomieszczeń z szafami krosowniczymi będzie możliwy na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez pracownika Fundacji ŻAK odpowiedzialnego za sieci komputerowe).

2. Restartowanie urządzeń aktywnych w szafie krosowniczej w przypadku wystąpienia takiej konieczności za wyjątkiem głównego switcha zarządzalnego, którego restart możliwy jest tylko na plecenie operatora MSK OLMAN lub pracownika Fundacji ŻAK.

3. Dokonywanie Karnych czasowych wyłączeń użytkowników sieci niestosujących się do ogólnie przyjętych zasad pracy w sieci lub lekceważących standardy techniczne dotyczące urządzeń pracujących w sieci np. niefachowe podłączenia, zastosowanie przewodów niespełniających norm technicznych itp. i poinformowanie o tym Rady mieszkańców oraz Fundacji „ŻAK” ( okres karnego wyłączenia określa Rada Mieszkańców w porozumieniu z Administratorem Sieci).

4. Administratorzy mają prawo odłączenia komputerów z uzasadnionych powodów (awarie, wirusy) bez uprzedniego powiadomienia właściciela na okres nie dłuższy niż 24 h. W przypadku dłuższych odłączeń użytkownik zostanie powiadomiony o planowanym terminie podłączenia do sieci.

II. Przywileje Administratorów:
1. Administrator Sieci Komputerowej w Domu Studenckim oraz jego zastępca jest zwolnieni są z odpracowywania godzin na rzecz domu studenckiego.

2. Administrator oraz jego zastępca mają prawo do ubiegania się o sfinansowanie specjalistycznego szkolenia z zakresu obsługi sieci komputerowych z puli pieniężnej, którą dysponuje Rada Mieszkańców.

III. W sprawach nieuregulowanych poniższym regulaminem zastosowanie mają:
1. Regulamin MSK OLMAN
2. Regulamin Korzystania z Sieci w Domach Studenckich ustalony wspólnie przez Fundację ŻAK, MSK OLMAN i Radę Osiedla Akademickiego

Uwaga: Wybór Zastępcy Administratora przez Radę Mieszkańców następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Administratora Sieci.

Uwaga: dostarczanie i wykonywanie przyłączy poszczególnych komputerów do gniazd sieciowych oraz konfiguracja oprogramowania w komputerach użytkowników nie mieści się w zakresie obowiązków administratora.

Obowiązki użytkowników:
1. Należy bezwzględnie podporządkować się zarządzeniom Administratorów Sieci w zakresie ich funkcjonowania, mającym obowiązek dbać o prawidłowe funkcjonowanie sieci i egzekwowanie niniejszego regulaminu.

2. Każdy użytkownik obowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu MSK OLMAN .

3. Podłączanie się do sieci może następować tylko i wyłącznie za zgodą Administratorów Sieci.

4. Każdy komputer podłączony do sieci akademickiej musi być w pełni sprawny. Osoba dysponująca wadliwym sprzętem (kartą sieciową), wpływającym szkodliwie na pracę całej sieci zobowiązana jest do odłączenia wadliwego urządzenia od sieci komputerowej akademika.

5. Każdy nowy mieszkaniec akademika będący studentem UWM powinien zgłosić się do administratora z legitymacją studencką w celu otrzymania loginu i hasła do konta eduroam. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu dane do uwierzytelnienia w systemie eduroam.

6. Dopuszcza się wykorzystywanie wyłącznie numerów IP przydzielonych automatycznie w systemie DHCP. Podłączanie się do sieci przy wykorzystaniu IP innego niż wcześniej wymienionego będzie skutkowało odłączeniem danego użytkownika od sieci .

7. Wszystkie komputery przyłączone do sieci winny używać konfiguracji opartej o TCP/IP, czyli mieć ustawienia sieci przyznane dynamicznie w systemie DHCP.

8. W przypadku korzystania z sieci Microsoft Network obowiązuje następujący format identyfikacji komputera:
– Nazwa komputera: dowolna (cenzuralna)
– Grupa robocza: np. DS10

9. Zabrania się korzystania z sieci komputerowej DS. do celów niezgodnych z niniejszym regulaminem i regulaminem MSK OLMAN.

10. Użytkownik korzystający z dostępu do sieci ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania generowane przez jego komputer oraz za szkody wyrządzone w sieci i w komputerach innych użytkowników z jego winy.

11. W przypadku zaistnienia konieczności podłączenia większej ilości komputerów do sieci niż liczba gniazdek sieciowych w pokoju studenckim dodatkowy komputer może być podłączony wyłącznie za pomocą urządzenia typu SWITCH. Zabrania się podłączania użytkowników do sieci za pomocą innych urządzeń. Użytkowanie innych urządzeń będzie podstawą do odłączenia użytkownika od sieci.

12. Każdy użytkownik sieci akademickiej jest zobowiązany do używania programu antywirusowego (dowolny) mającego aktualną bazę wirusów, oraz do skanowania nośników wykorzystywanych w komputerze podłączonym do sieci, co najmniej raz w tygodniu. W przypadku nie stosowania się użytkownika to tego obowiązku administratorzy odłączą zawirusowany komputer od sieci.

Uwaga: Administrator nie ma obowiązku dostarczania, wykonywania przyłączy poszczególnych komputerów do gniazd sieciowych ani instalacji i konfiguracji oprogramowania. Nie zastosowanie się do podanych powyżej ustaleń pociąga za sobą konsekwencje w postaci odłączenia od sieci.