FAQ
Sekcja najczęściej zadawanych pytań

Nie, wniosek składa się wyłącznie w formie elektronicznej przez stronę www.zak.olsztyn.pl.

Nie, aby ubiegać się o miejsce w akademiku wystarczy złożyć wniosek online. Informacje zawarte we wniosku muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Złożony wniosek może być poddany weryfikacji, w takim przypadku student zostanie poproszony o dostarczenie odpowiednich dokumentów.

Nie, na tym etapie należy tylko wskazać preferowany akademik.

Do obliczenia dochodów w rodzinie studenta przyjmuje się kwoty jego dochodów
oraz poszczególnych członków rodziny, w wysokościach po odliczeniu od dochodu podlegającego opodatkowaniu kwot odprowadzanych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne i należnego podatku (dochód netto).

Sumę dochodów członków rodziny należy podzielić przez 12, następnie podzielić przez liczbę członków rodziny.

Należy uwzględnić dochody osiągnięte przez:

a) studenta składającego wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim,

b) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

c) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia
oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek

Świadczenia, których nie uwzględnia się we wniosku:
– świadczenie w ramach programu „Rodzina 800+”,
– zasiłek rodzinny,
– świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne,
– świadczenie wychowawcze,
– świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.)
– stypendium socjalne,
– stypendium dla osób niepełnosprawnych,
– zapomoga,
– stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
– stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie.

Należy wysłać maila z prośbą o korektę błędnie wpisanej informacji na adres akademika, który we wniosku został wskazany jako preferowany. Korekta nie będzie możliwa po upływie terminu składania wniosków.

W obu przypadkach wysyłamy informację drogą mailową w ciągu kilku dni po upływie terminu składania wniosków.